YouTube

単語帳に追加

(Weblio)

YouTubeとは、2005年12月に提供が開始された動画共有サイトの名...