Dynamic

発音を聞く

単語帳に追加

(研究社)

動力の, 動的な, (活)動的な, 精力的な, ダイナミックな, (動)力...